Privacystatement

Stichting Karakter hecht grote waarde aan uw privacy. In dit privacystatement staat beschreven hoe Karakter omgaat met uw persoonsgegevens, de rechten die u hebt en waar u terecht kunt met uw vragen of klachten.

Contactgegevens

Stichting Karakter
Horalaan 5
6717 LX Ede

Postadres:
Postbus 68
6710 BB Ede

Telefoon: 0318 – 67 66 11
E-mail: info@karakter.com

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming van Karakter: DPO@Karakter.com

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens welke direct of indirect kunnen leiden naar één bepaald persoon. Bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum en IP-adres. Onder deze definitie vallen ook uw medische gegevens.
In dit privacystatement wordt verder met ‘u’ de patiënt bedoeld. Of de patiënt (zelfstandig) bevoegd is hangt af van de leeftijd en omstandigheden van de patiënt.

Minderjarigen en de uitoefening van privacy- en patiëntenrechten

Patiënten tot 12 jaar

De ouder(s)/voogd(en) oefenen namens de minderjarige ook de privacy- en patiëntenrechten uit, zoals het vernietigingsrecht en het recht op aanvulling van het medisch dossier. Ook kunnen zij de toestemming geven als dat noodzakelijk is.

Patiënten tussen 12 en 16 jaar

Een minderjarige van 12 tot 16 jaar oefent in beginsel zelf zijn privacy- en patiëntenrechten uit. De met gezag belaste ouder(s) of voogd(en) hebben recht op informatie, voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming voor een behandeling.

Patiënten vanaf 16 jaar

Patiënten die 16 jaar en ouder zijn oefenen zelfstandig hun rechten uit.

Wilsonbekwaam

Minderjarigen die wilsonbekwaam zijn, worden vertegenwoordigd door hun ouder(s) of voogd(en).

Beide ouders

In beginsel moet van beide ouder(s) of voogd(en) toestemming voor een behandeling worden verkregen, voor zover deze met het gezag zijn belast. De behandelaar kan in het kader van goed hulpverlenerschap afwijken van de wensen van de ouder(s)/voogd(en).

Welke persoonsgegevens van u verwerkt Karakter en op welke grondslag?

Afhankelijk van uw specifieke zorgvraag verwerkt Karakter onder andere de volgende persoonsgegevens van u: naam, geslacht, adres, woonplaats, geboorteplaats, nationaliteit, e-mailadres, telefoonnummer en burgerlijke staat. Ook verwerkt Karakter deze gegevens van de aangewezen ouder(s)/voogd(en).

Daarnaast verwerkt Karakter van haar patiënten hun geboortedatum, BSN en bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens betreffende de gezondheid. Dit zijn bijvoorbeeld zaken die u vertelt over uw gezondheid, uitslagen van onderzoeken, de diagnose(s), het behandelplan en eventueel tijdens de behandeling gemaakte beeldopnamen. Wij zorgen ervoor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die wij mogen verwerken.

Er zijn verschillende grondslagen op basis waarvan wij uw gegevens verwerken. Zo is het aanleggen van een patiëntendossier verplicht op grond van de wettelijke bepalingen bij de geneeskundige behandelovereenkomst. Daarnaast kunt u bij een wettelijke verplichting denken aan de gegevens die we aan de zorgverzekeraar, gemeente of het Centrum Indicatiestelling Zorg sturen, zodat uw zorg kan worden gedeclareerd. Wij zijn in sommige gevallen ook verplicht uw gegevens door te geven aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en landelijke kwaliteitsregistraties.

In een aantal gevallen vragen wij uw toestemming. Dit kan het geval zijn in situaties waarbij wij gegevens bij een derde opvragen of aan een ander verstrekken. Uw keuze om wel of geen toestemming te verlenen kunt u te allen tijde herzien.

De gegevens die Karakter verwerkt zijn primair bedoeld om de behandeling te kunnen uitvoeren. Karakter is verplicht om een dossier over de behandeling aan te leggen.

Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
De persoonsgegevens worden verwerkt om contact met u op te nemen. Bijvoorbeeld om een afspraak te maken of te informeren over ontwikkelingen bij Karakter.
De gegevens uit uw dossier gebruiken wij ook om andere zorgverleners (huisarts, doorverwijzer) te informeren. Ook slaan wij in uw dossier gegevens op die wij van andere zorgverleners ontvangen. Indien u bezwaar heeft tegen de uitwisseling dan kunt u dit aan uw behandelaar kenbaar maken.
Wij gebruiken uw gegevens voor de verbetering van kwaliteit in de zorg. Bijvoorbeeld bij de uitvoering van Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.
Wij declareren de geleverde zorg bij gemeenten of zorgverzekeraars. Hiervoor gebruiken wij uw gegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen wij in sommige gevallen ook gebruiken voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. U vindt meer informatie over wetenschappelijk onderzoek en bij Karakter en hoe u bezwaar maakt tegen deze verwerking kijk dan hier.(Google Chrome)

Als relatie van Karakter kunt u mailings ontvangen, zoals de digitale nieuwsbrief of uitnodigingen voor congressen, bijeenkomsten, ouder- en/of thema-avonden. U kunt zich altijd afmelden voor deze mailings middels de afmeldknop, opgenomen in de uitnodiging.

Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten van Karakter, bijvoorbeeld via een aanmeldformulier op de website, gebruiken wij uw gegevens alleen voor die doeleinden waar u bij aanmelding toestemming voor heeft gegeven.

Beveiliging en geheimhouding persoonsgegevens

Karakter zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij in beheer hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Wij verwerken de persoonsgegevens in beginsel binnen de EER. Als er sprake is van doorgifte naar landen buiten de EER informeren wij u daarover.

Persoonsgegevens verkregen in de uitoefening van een beroep in de gezondheidszorg vallen onder de geheimhoudingsplicht van de behandelaar. Deze geheimhoudingsplicht is onder andere vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet op de beroepen individuele gezondheidszorg en in verschillende gedrags- en beroepscodes. Bij de verwerking van uw gegevens worden deze wetten en codes nageleefd.

Delen van gegevens

Karakter deelt in beginsel geen persoonsgegevens met derden, behalve wanneer wij dat op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn of zulks is toegestaan. Wanneer u contact met Karakter heeft, leggen wij alleen gegevens vast die nodig zijn om het contact te onderhouden. Deze contacten zullen wij nooit zonder uw toestemming met derden delen. Deze gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is.

Karakter deelt wel gegevens met partijen die in opdracht van ons een taak uitvoeren, zoals de IT-dienstverlener van ons EPD en partijen die ons ondersteunen bij de financiële afwikkeling van de zorgverlening. Wij maken met deze partijen afspraken over de geheimhouding van de gegevens en de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.

Beeldbellen

Naast fysiek en telefonisch contact is het ook mogelijk om met ons via Beeldbellen contact te onderhouden. Voor Beeldbellen maken wij gebruik van de applicatie Microsoft Teams. Tijdens deze sessies is het mogelijk om via dit medium tijdelijk bestanden te plaatsen en te delen. De Behandelaar zal, na afronding van iedere sessie, alle bestanden verwijderen en eventueel opslaan in uw Elektronisch Patiënten Dossier.

Bewaartermijn van uw gegevens

Karakter bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Er is een bewaartermijnenbeleid vastgesteld met termijnen en/of criteria voor hoe lang welke gegevens worden bewaard. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. In het algemeen hanteren we bij Karakter de volgende uitgangspunten:

De (wettelijke) bewaartermijn van uw patiëntendossier is in beginsel twintig jaar. De bewaartermijn voor dossiers van minderjarigen begint als de patiënt de meerderjarigheidsgrens (18 jaar) bereikt.

In de Wet Bopz (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) is verder opgenomen dat bepaalde dossier stukken in principe vijf jaar na het einde van de Bopz-maatregel moet worden bewaard. Deze gegevens mogen niet eerder vernietigd worden, zelfs niet op uw verzoek.

Rechten met betrekking tot uw medisch dossier

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Ook bij de uitoefening van sommige van deze rechten wordt rekening gehouden met de leeftijd van de patiënt (zie onder 3: minderjarigen).

Inzage in uw dossier

Wilt u het dossier inzien? Vraag het uw behandelaar. Inzage vindt in eventueel plaats in het bijzijn van de behandelaar zodat hij of zij zaken in het dossier kan toelichten. Gegevens van en over anderen mag u niet inzien. Dit kunnen gegevens zijn van een naaste met wie uw behandelaar heeft gesproken. Deze gegevens kunnen tijdelijk onleesbaar zijn gemaakt als u uw dossier inziet. Wilt u weten welke hulpverleners uw dossier of delen ervan hebben ingezien? Dan kunt u ook de loggegevens opvragen.

Het verkrijgen van een kopie

U kunt in principe kosteloos een kopie verkrijgen van uw dossier. Er bestaan situaties waarin wij in alle redelijkheid wel kosten in rekening mogen brengen of uw verzoek om een kopie mogen weigeren. Dat is bijvoorbeeld aan de orde wanneer u om meer dan één kopie van alle gegevens verzoekt. In het dossier wordt een aantekening gemaakt dat u een kopie hebt ontvangen.

Aanvullende informatie

Op uw verzoek kunnen we u ook nader informeren over de persoonsgegevensverwerking. Zo kunnen we u (aanvullende) informatie verstrekken over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, wat het doel is van het gebruik, aan wie uw gegevens worden verstrekt, en/of wat de herkomst is van de gegevens als dat bij ons bekend is.

Correctie en toevoeging

Als u vindt dat gegevens feitelijk onjuist in uw dossier staan kunt u de behandelaar vragen deze te corrigeren. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u onze correspondentie op een ander adres wilt ontvangen. Ook kunt u uw verklaring in het dossier laten opnemen. Als uw behandelaar het niet met u eens is, kan hij of zij uw verzoek weigeren. Als de behandelaar dit weigert, zal hij dit gemotiveerd aan u laten weten.

Vernietiging

U hebt in sommige gevallen het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) uw dossier te laten vernietigen. Wij treden in dat geval graag met u in overleg over de situatie. Eventueel kunnen wij u vragen een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat u het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Een consequentie is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is.

Er kunnen redenen zijn om een verzoek tot vernietiging te weigeren bijvoorbeeld als er een (andere) wettelijke grond is voor bewaring. Er zijn uitzonderingen op het recht om uw dossier te vernietigen: indien het gegevens betreft waarvoor een wettelijke plicht bestaat deze te bewaren, als het om gegevens gaat die voor derden van belang zijn of indien het verwijderen van de gegevens strijdig is met het goed hulpverlenerschap.

Toestemming intrekken

Hebt u ons toestemming gegeven voor een specifieke verwerking? Dan hebt u ook het recht om uw toestemming in te trekken. We zullen u ook altijd wijzen op dit recht voordat u de toestemming geeft.

Overige rechten (bezwaar, beperking, wissing en overdracht)

Verder hebt u het recht om:
Bezwaar te maken bij verwerkingen die wij doen op grond van Karakter’s gerechtvaardigd belang en in sommige gevallen het recht op beperking van de verwerking.
Daarnaast hebt u in sommige gevallen recht op wissing (recht op vergetelheid).
Ook hebt u recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen. Dit heet het recht op dataportabiliteit. Dit recht geldt niet voor het gehele medische dossier. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust hebt verstrekt vallen onder dit recht en kunt u (laten) overdragen aan een andere (zorg)aanbieder.

Hoe doet een u verzoek?

U kunt uw verzoek richten aan uw behandelaar. U kunt ook het secretariaat of de afsprakenbalie vragen. Doet u mee met een onderzoek en hebben wij u toestemming gevraagd? Richt dan uw verzoek tot de informatiebrief genoemde contactpersoon.

Bent u niet meer in behandeling of weet u niet wie uw behandelaar is? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de bedrijfsbureau van het organisatieonderdeel waar u in behandeling bent geweest. U vindt de contactgegevens hier:
Voor Nijmegen, Arnhem, Tiel, Uden, Doetinchem
bedrijfsbureau.uc@karakter.com
Reinier Postlaan 12, 6525 GC NIJMEGEN

Voor Almelo, Enschede, Hengelo, Zwolle
secretariaat.almelo@karakter.com
Vriezenveenseweg 213, 7602 PT, ALMELO
secretariaat.enschede@karakter.com
Roessinghsbleekweg 39, 7522 AH, ENSCHEDE
secretariaat.hengelo@karakter.com
Helene Mercierweg 5, 7555 SJ, HENGELO
med.sec.zwolle@karakter.com
Dr. Eeftinck Schattenkerkweg 1, 8025 BW, ZWOLLE

Voor Ede, Apeldoorn, Horst
bedrijfsbureau.gld@karakter.com
Horalaan 5, 6717 LX, EDE

Voordat aan het verzoek wordt voldaan kan u gevraagd worden om gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om vast te stellen dat u de persoon bent die in onze bestanden staat.

Op welk termijn behandelen wij uw verzoek?

Aan een verzoek wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd.

Wetenschappelijk onderzoek

Bij Karakter wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. Hiervoor kunnen geanonimiseerde gegevens van patiënten nodig zijn. Deze gegevens zijn niet terug te voeren naar een identificeerbare persoon: zij blijven anoniem. In dat geval is niet langer sprake van verwerking van persoonsgegevens.

Daarnaast is het in sommige gevallen niet meer mogelijk, of kost het ons onevenredige inspanning, om uw toestemming te vragen. In een dergelijk geval wordt dan geen individuele toestemming gevraagd. Als u dit gebruik van uw persoonsgegevens niet wilt, kunt u daar bezwaar tegen maken bij uw behandelaar. In alle andere gevallen vragen we uw toestemming voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Karakter houdt zich bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek aan de wet en de relevante gedragscodes. Indien nodig worden onderzoeksprotocollen voorgelegd aan een Medisch Ethische Toetsingscommissie, zodat wij ook voldoen aan de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

De uitoefening van uw recht op inzage, correctie, beperking of wissing kan op grond van de wet in bepaalde omstandigheden worden geweigerd. Dit kan het geval zijn indien de persoonsgegevens uitsluitend voor statistische of wetenschappelijke doeleinden wordt gebruikt. Als Karakter van dit recht gebruik maakt dan zal zij dit uiteraard aan u laten weten.

Website

De website van Karakter is beveiligd om misbruik te voorkomen. Wanneer u de website van Karakter bezoekt, verzamelt Karakter een beperkt aantal gegevens via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies vanuit de website van Karakter zijn enkel functionele en analytische cookies en maken geen inbreuk op uw privacy. De gegevens worden alleen gebruikt om ervoor te zorgen dat de website voor u goed werkt en om met de anonieme bezoekersgegevens de website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Onze website bevat links naar externe websites. Karakter staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan of de wijze waarop op deze websites wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Vragen of klachten?

In principe is uw behandelaar het eerste aanspreekpunt voor uw vragen en klachten. Ook kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris via klachtenfunctionaris@karakter.com. Bent u niet meer in behandeling? U kunt zich dan wenden tot de directie van het organisatieonderdeel waar u in behandeling bent geweest.

Karakter heeft een Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer). Wanneer u vragen heeft over de beveiliging van uw gegevens, u aanwijzingen heeft van misbruik van gegevens, of een klacht hebt over zaken die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens, schroomt u dan niet om contact op te nemen met de DPO via DPO@Karakter.com.

Vanzelfsprekend nemen wij u klacht serieus en zullen er al het mogelijk aan doen om uw klacht naar volle tevredenheid op te lossen. Mocht u desondanks problemen hierbij ondervinden, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website van de autoriteit: (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.). Overigens meldt Karakter hier zelf ook incidenten.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat dit Privacy Statement na verloop van tijd wordt gewijzigd. We zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen door het bijwerken van deze pagina. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om u van eventuele wijzigingen te vergewissen. Indien nodig zal Karakter u om (aanvullende) toestemming vragen. Dit Privacy Statement is laatstelijk gewijzigd op 19 mei 2020.